Претприемништо и Електронска трговија

pretpriemnistvo-e-trgovijaВо издание на Економски институт – Скопје од печат излезе книгата „Претприемништво и електронска трговија“ од д-р Зоран Јаневски. Во неа авторот ги поместува резултатите од своите повеќегодишни истражувања на врските помеѓу претприемништвото и електронската трговија, како фактори на конкурентност на претпријатијата, нивните меѓузависности и начините за нивно поттикнување.

Книгата ќе се користи како учебник за потребите на студентите на втор циклус студии на насоката претприемништво, за задолжителните предмети Претприемништво и мали бизниси и Претприемнички менаџмент, и за изборниот предмет Електронски бизнис. Воедно, истата ќе се користи и како дополнителна литература за повеќе предмети од сите останати насоки на студиите од втор циклус на Економскиот институт, како и за одредени предмети на студиски програми од трет циклус студии по организациони науки и управување (менаџмент) кои се организираат во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Со оглед на тоа дека постои недостиг од литература на македонски јазик со современ приод на проблематиката од областите на претприемништво и електронска трговија, се препорачува оваа книга да ја користат и студенти од други сродни студиуми, како во рамки на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и од други универзитети.

Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online