Претприемништо и Електронска трговија

pretpriemnistvo-e-trgovijaВо издание на Економски институт – Скопје од печат излезе книгата „Претприемништво и електронска трговија“ од д-р Зоран Јаневски. Во неа авторот ги поместува резултатите од своите повеќегодишни истражувања на врските помеѓу претприемништвото и електронската трговија, како фактори на конкурентност на претпријатијата, нивните меѓузависности и начините за нивно поттикнување.

Книгата ќе се користи како учебник за потребите на студентите на втор циклус студии на насоката претприемништво, за задолжителните предмети Претприемништво и мали бизниси и Претприемнички менаџмент, и за изборниот предмет Електронски бизнис. Воедно, истата ќе се користи и како дополнителна литература за повеќе предмети од сите останати насоки на студиите од втор циклус на Економскиот институт, како и за одредени предмети на студиски програми од трет циклус студии по организациони науки и управување (менаџмент) кои се организираат во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“.

Со оглед на тоа дека постои недостиг од литература на македонски јазик со современ приод на проблематиката од областите на претприемништво и електронска трговија, се препорачува оваа книга да ја користат и студенти од други сродни студиуми, како во рамки на единиците на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, така и од други универзитети.

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online