Листа на проекти изработени во Eкономскиот институт - Скопје

1952- 1962 година

 1. Лазар Соколов: „Библиографија за стопанската историја на Македонија“, Скопје, 1955.
 2. Диме Бојановски, Кирил Џонов, Ана Пемовска: „Развитокот на земјоделството во Македонија“, Скопје, 1955.
 3. Кирил Џонов: „Оданочување на индивидуалните земјоделски производители во НР Македонија“, Скопје, 1960.
 4. Лазар Соколов: „Класификација на околиите во НР Македонија спрема степенот на стопанскиот развиток“, Скопје, 1960.
 5. Коста Сидовски: „Развиток на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војни (1918-1941)“, Скопје, 1960.
 6. Кочо Аџи Митрески, Тодор Стојановиќ, инж. Слафко Ќуковиќ, Коста Сидовски: “Методологија за анализата на работењето на индустриските претпријатија”, Скопје, 1960.
 7. д-р Лазар Соколов, Коста Сидовски, М. Мургашански и П. Тасевски: „Индустријата во НР Македонија“, Скопје, 1961.
 8. д-р Лазар Соколов: „Промени у структури становништва на територији НР Македоније 1921-1953 год. као одраз економског развоја“, Скопје, 1962.
 9. Коста Сидовски: „Можности за зголемување на извозот од НР Македонија и некои негови  проблеми“, Скопје, 1962.
 10. Коста Сидовски: „Анализа на конзервната индустрија на НР Македонија, преработка на овошје и зеленчук“, Скопје, 1962.


1963-1972 година

 1. Кирил Џонов: „Можности за поголемо ангажирање на работната сила во земјоделството“, Скопје, 1963.
 2. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Гаврил Грковски: „Политиката на цени и развиток на одделни земјоделски производи до 1970 година“, Скопје, 1965.
 3. инж. Илија Станчевски, инж. Кирил Џонов: „Искористување на површините во хидромелиоративните системи на СРМ и проблеми околу ефектуирање на вложените инвестиции“, Скопје, 1966.
 4. д-р Никола Кљусев, м-р Добри Додевски, м-р Вањо Хаџиев, м-р Атанас Близнаковски: „Технички прогрес и депресијација на средствата со осврт врз вработеноста и продуктивноста во индустријата“, Скопје, 1967.
 5. д-р Никола Кљусев: „Користење на производните капацитети во индустријата на СР Македонија“, Скопје, 1967.
 6. м-р Вањо Хаџиев: „Продуктивноста на трудот во стопанството на СРМ согледана по стопански области и споредена со други републики и просекот во СФРЈ“, Скопје, 1968.
 7. д-р Никола Кљусев: „Ефективност на инвестициите во индустријата на СР Македонија“, Скопје, 1969.
 8. инж. Кирил Џонов, м-р Атанас Близнаковки, Димитар Каранфилвски, инж. Александар Мурарцалиев: „Потенцијални можности и правци на развојот на ридско-планинските подрачја во СР Македонија“, Скопје, 1969.
 9. м-р Добри Додевски: „Организација на претпријатијата по системот на економски единици, квантифицирање на резултантите од економските принципи во работењето на економските единици и распределба спрема вложениот труд во претпријатијата“, Скопје, 1969.
 10. Група автори: „Продуктивност рада, ефективност основних фондова и акумулативна способност привреде у недовољно развијеним подручјума Југославије“, Скопје, 1970 година.
 11. д-р Никола Узунов: „Индустриските центри и реони во СР Македонија“, Скопје, 1970.
 12. д-р Тихомир Јовановски: „Теорија на монетарната рамнотежа во социјалистичкото стопанство“, Скопје, 1971.
 13. м-р Елка Димитриева: „Миграционите движења и проблемот на вработеноста и вработувањето во СРМ“, Скопје, 1971.
 14. д-р Лазар Соколов, Никола Ацковски, Милица Мишковска, Трајче Русевски, Александар Петроски, инж. Благоја Старковски: „Производна структура привреде недовољно развијених подручја Југославије, промене и правци развоја“, Скопје, 1972.
 15. инж. Илија Станчевски, инж. Кирил Џонов, м-р Атанас Близнаковски: „Местото и улогата на индивидуалното земјоделство на сегашната етапа на развитокот на СРМ“, Скопје, 1972.

1973-1982 година

 1. Група автори: „Положбата на стопанските организации (индустриски и земјоделски) во СР Македонија како недоволно развиено подрачје“, Скопје, 1973.
 2. инж. Илија Станчевски: „Местото и можностите на индивидуалното земјоделско производсво во сегашната етапа на нашиот развој“, Скопје, 1973.
 3. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Александар Мурарцалиев: „Водостопанската основа за сливовите на Вардар, Црн Дрим и Струмица“, Скопје, 1973.
 4. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски: „Општествено-економски движења на село“, Скопје 1973.
 5. Група автори: „Економска и популациона основа за просторно уредување на Охридско-Преспанскиот регион“, Скопје, 1973.
 6. м-р Никола Ацковски: „Влијанието на стопанскиот систем преку општите услови за стекнување и распределба на доходот врз акумулативната способност на стопанството во СР Македонија“, Скопје, 1974.
 7. „Политика и методи развоја недовољно развијених подручја Југославије“, Скопје, 1974.
  • Потпроекти:
   • „Производне снаге у недовољно развијеним подручјима Југославије“, д-р Лазар Соколов, м-р Елка Димитриева, Никола Ацковски, Гаврил Грковски;
   • „Валоризација специфичних услова развоја привреде брдско-планинских крајева и медитеранске зоне неразвијених подручја Југославије“, инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, Боро Пекевски, Милан Зорбовски, Ј. Депилипис, Душан Јеремиќ, Атанас Близнаковски;
   • „Деловање инструмената југословенске економске политике на развој недовољно развијених подручја“, д-р Јован Стојановски, д-р Владимир Полежина, д-р Ксенте Богоев. д-р Никола Узунов, д-р Тихомир Јовановски, д-р Душан Анакиовски.
 8. м-р Никола Ацковски, м-р Благоја Наневски, м-р Александар Мурарцалиев, м-р Томислав Стошиќ и д-р Лазар Соколов: „Станарината и репродукцијата на станбениот фонд во општествена сопственост во СР Македонија“, Скопје, 1976.
 9. д-р Лазар Соколов, м-р Вањо Хаџиев, м-р Александар Петроски, м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Благоја Наневски, Бранко Фрковиќ: „Продуктивноста на трудот како причина и последица за остварените резултати од работењето во општествениот сектор за стопанството и можностите за вработување на нова работна сила во СР Македонија“, Скопје, 1977.
 10. м-р Добри Додевски, м-р Елка Димитриева, инж. Илија Станчевски, м-р Вањо Хаџиев, Димитар Каранфиловски: „Програма за активирање на стопанските потенцијали во неразвиените општини во СРМ“, Скопје, 1977.
 11. д-р Лазар Соколов, м-р Вањо Хаџиев, м-р Александар Петроски, м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Благоја Наневски, Бранко Фрковиќ: „Продуктивноста на трудот како причина и последица за остварените резултати од работењето во општествениот сектор за стопанството и можностите за вработување на нова работна сила во СР Македонија“, Скопје, 1977.
 12. инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски: „Квалификациона структура на вработените, рентабилност во работењето и производноста на трудот во земјоделските организации на СРМ“, Скопје, 1978.
 13. м-р Добри Додевски, д-р Елка Димитриева, д-р Александар Мурарцалиев, инж. Кирил Џонов, инж. Илија Станчевски, м-р Вањо Хаџиев, Димитар Каранфиловски, Лила Стошиќ: „Концепција на долгорочниот развој до 2000 година“, Скопје, 1980.
  • Потпроекти:
   • „Заштита и унапреѓивање човекове средине и друштвено-економски развој“;
   • „Регионален развој“;
   • „Општи поглед и основни правци привредног развоја СРМ 1995-2000-те године“;
   • „Просторни развој.
 14. м-р Благоја Наневски, м-р Агис Шајноски, м-р Никола Ацковски, м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, инж. Кирил Џонов: „Привредни систем Југославије“, Скопје 1980.
  • Потпроекти:
   • „Утицај кредитног система, кредитних иструмената и кредитних односа на развој недовољно развијених подручја“;
   • „Утицај спољно трговинског, царинског и девизног режима на привредни развитак недовољно развијених република и САП Косово“;
   • „Утицај система друштвеног финансирања на развитак недовољно развијених република и САП Косова“.
 15. м-р Љиљана Мишковска-Кајевска, м-р Христо Кусакатов, Татјана Петковска: „Структурата на производствениот асортиман во индустријата на СРМ и неговата усогласеност со барањата на пазарот“, Скопје, 1981.

1983-1992 година

 1. Група автори: „Структурни проблеми на индустријата во СРМ“, Скопје, 1983.
 2. Група автори: „Студија о развоју шумарства и дрвне индустрије на подручју Југословенског региона за период 1982-2000 година“, Скопје, 1983.
 3. д-р Елка Димитриева: „Глобални насоки на стратегијата на развојот на СРМ во периодот од 1986-1990 година“, Скопје, 1984.
 4. Група автори: „Влијанието на стопанскиот систем на СФРЈ врз економскиот развој на СРМ“, Скопје, 1984.
 5. Група автори: „Местото на СРМ во областа на економските односи на СФРЈ со странство и нејзината платнобилансна позиција до 2000-та година“, Скопје, 1984.
 6. Група автори: „Стратегија на долгорочниот развој на научноистражувачката дејност во СРМ“, Скопје, 1985.
 7. Група автори: „Концепција на долгорочниот развој на Југославија“, Скопје, 1985.
 8. д-р Тодор Тодоров (раководител), д-р Добри Додевски, д-р Благоја Старковски, д-р Александар Мурарцалиев, д-р Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Христо Кусакатов, д-р Томислав Стошиќ, м-р Мирољуб Шукаров, м-р Дејан Пендев, м-р Антонија Никифоровска, м-р Весна Стојанова, Борче Пировски, Татјана Петковска, Весна Стојановска, Павлина Аџи Митреска: „Фактори на извозот, извозните можности и долорочна извозна стратегија на СР Македонија“, Скопје 1986.
 9. д-р Елка Димитриева (раководител), д-р Александар Петроски, инж. Илија Станчевски, д-р Благоја Наневски, м-р Лила Стошиќ, Бранко Фрковиќ, м-р Слободанка Ристовска, Верица Јанеска: „Демографскиот развој и неговото влијание врз општествено-економскиот развој на СР Македонија“, Скопје, 1987.
 10. Група автори: „Стратегија на долгорочниот развој на научноистражувачката дејност во СР Македонија до 2000 година“, Скопје, 1987.
 11. Група автори: „Економски развој на СР Македонија до 1995 година“, Скопје, 1988.
 12. д-р Тодор Тодоров, м-р Антонија Никифоровска, Ванчо Узунов: „Балканската соработка во светло на европските интеграции“, Скопје, 1989.
 13. Група автори: „Ефикасноста на стопанскиот развој на СР Македонија“, Скопје, 1990.
 14. Група автори д-р Александар Мурарцалиев (раководител): „Долгорочен развој на земјоделството, шумарството и водостопанството во македонија за периодот 1991-2010 година“, Скопје, 1991.
 15. д-р Александар Мурарцалиев, м-р Антонија Никифоровска, Ванчо Узунов, Билјана Ангелова: „Аграрната политика на Република Македонија“, Скопје, 1992.


1993-2002 година

 1. Група автори д-р Љиљана Мишковска-Кајевски и д-р Весна Стојанова: „Пазарот и менаџментот како фактори на развојот на стопанството на Република Македонија“, Скопје, 1993.
 2. Група автори: „ Можности за нов инвестиционен циклус и развојната ориентација на стопанството на Република Македонија“, Скопје, 1994.
 3. Група автори, д-р Александар Петроски и д-р Јорде Јакимовски: „Развој на научноистражувачката дејност во Република Македонија - Анализа на состојбите и тенденциите во научноистражувачката дејност во Република Македонија“, Скопје, 1995.
 4. Група автори, д-р Љиљана Мишковска-Кајевска и д-р Христо Кусакатов: „Улогата и значењето на малите претпријатија во развојот на стопанството на Република Македонија”, Скопје, 1997.
 5. Група автори, д-р Антонија Јосифовска (раководител): „Странските пазари и извозните можности на македонското стопанство“, Скопје, 1997.
 6. д-р Елка Димитриева, (раководител) д-р Александар Ќурчиев, м-р Верица Јанеска: „Стареење на населението и работната сила во Република Македонија - демографски, економски и други причини и импликации“, Скопје, 1998.
 7. д-р Благоја Наневски (раководител), д-р Антонија Јосифовска, Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Весна Стојанова, д-р Александар петроски, д-р Дејан Пендев, д-р Елка Димитриева, м-р Верица Јанеска, д-р Александар Мурарцалиев, и надворешни соработници: „Стратегија на Република Македонија за вклучување во европските интеграциони процеси (економски и социјален дел)“, Скопје, 1999.
 8. д-р Татјана Петковска (раководител), д-р Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Христо Кусакатов, д-р Билјана Ангелова, д-р Татјана Петковска-Мирчевска, м-р Сивана Мојсовска, м-р Марија Ацковска, м-р Павлина Аџи Митреска: „Конкурентската способност на македонското стопанство, како предуслов за влез на внатрешниот Пазар на ЕУ“, Скопје, 2000.
 9. д-р Весна Стојанова (раководител), д-р Антонија Јосифовска, д-р Дејан Пендев, д-р Васил Поповски, м-р Наташа Данилоска: „Некои микро економски аспекти на интегрирањето на македонското стопанство во регионалните и меѓународни интеграции“, Скопје, 2000.
 10. д-р Елка Димитриева, д-р Верица Јанеска (раководител): „Миграцијата на високообразованите и стручни кадри од Република Македонија - причини и полседици“, Скопје, 2000.
 11. д-р Билјана Ангелова (раководител), м-р Лила Стошиќ, Диана Петроска, Зорица Пецевска: „ Инвестициите во Република Македонија и нивната ефикасност“, Скопје, 2000.
 12. д-р Антонија Јосифовска (раководител), д-р Верица Јанеска, М-р Марија Ацковска: „Странските директни инвестиции во Република Македонија“, Скопје, 2001.
 13. д-р Дејан Пендев (раководител), д-р Васил Поповски (раководител), д-р Весна Стојанова, м-р Димитар Ефтимоски, Павлина Аџи Митреска-Лазаревска: „Влијанието на интернационализацијата врз менаџментот  и претприемништвото во Република Македонија“, Скопје, 2001.
 14. д-р Татјана Петковска-Мирчевска (раководител), д-р Љиљана Мишковска-Кајевска, д-р Христо Кусакатов, д-р Татјана Петковска, м-р Силвана Мојсовска, м-р Наташа Данилоска: „Улогата на маркетинг-концептот во процесот на интернационализацијата на македонското стопанство“, Скопје, 2001.
 15. д-р Билјана Ангелова (раководител), д-р Благоја Наневски, м-р Лила Стошиќ, м-р Снежана Милошеска-Костадиноска, м-р Неда Петроска, м-р Климентина Попоска, Диана Петровска, Зорица Пецевска: “Ефикасноста на финансискиот пазар во Република Македонија во функција на зголемување на трошковната ефикасност и репродуктивната способност на македонското стоапснтво”, Скопје, 2001.


2003-2012 година

 1. д-р Васил Поповски (раководител): „Справување со културните разлики – нов пристап кон социјалната трансформација во случајот Македонија“, УНЕСКО, 2003.
 2. д-р Весна Стојанова (раководител): „Корпорациско управување“, Deloitte&Touche/USAID, 2003.
 3. Група автори, д-р Весна Стојанова (раководител): „Акциона програма за воспоставување институционална правна рамка на единствено насочување на средствата за развој на подрачјата со посебен статус во земјата“, 2003.
 4. д-р Весна Стојанова и м-р Снежана Костадиноска-Милошеска (раководители): „Финансиски менаџмент и меѓународна економија“, UNDP, 2003.
 5. д-р Антонија Јосифовска, д-р Татјана Петковска Мирчевска, м-р Наташа Данилоска: „Зголемување на конкурентноста на македонскиот агрокомплекс од аспект на намалување на цената на чинење на земјоделско-прехранбените производи“, нарачател Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, Скопје 2004.
 6. Група автори, д-р Верица Јанеска(раководител): „Демографските промени во Република Македонија во периодот на транзиција“, Скопје, 2004.
 7. Група автори, д-р Татјана Петковска, д-р Татјана Петковска Мирчевска(раководители): „Експанзијата на извозот од Република Македонија во функција на развојот“, Скопје 2004.
 8. Група автори, д-р Весна Стојанова(раководител): „Ефикасно организирање и развој на единиците на локалната самоуправа“, Скопје, 2004.
 9. Група автори, д-р Васил Поповски, д-р Димитар Ефтимоски (раководители): „Менаџмент со човечките ресурси и економскиот развој“, Скопје, 2004.
 10. Група автори, д-р Благоја Наневски, д-р Билјана Ангелова (раководители): „Банкарски кредити и алтернативни форми на финансирање“, Скопје, 2004.
 11. д-р Благоја Наневски: „Стратегија за развој на текстилната индустрија во Република Македонија“, Скопје, 2006.
 12. д-р Дејан Пендев: „Key Competences for lifelong learing“, 2007.
 13. Група автори, д-р Неда Петроска-Ангеловска, д-р Марија Ацковска (локални координатори): „FP7 - Comparative analysis of factor markets for agriculture“, Европска комисија,  2008-2011.
 14. д-р Силвана Мојсовска: „Можности за унапредување на регионалните трговски интеграции на Република Македонија“, Скопје, 2010.
 15. д-р Верица Јанеска: „Научната дијаспора од Република Македонија“, Скопје, 2011.
 16. д-р Петковска Мирчевска, д-р Зоран Јаневски: ,,Формирање на претприемничка лабораторија на Економски институт-Скопје при Универзитет Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2012

2013 - денес

 1. д-р Зоран Јаневски: „Евалуација на задоволството на корисниците и влијанието од услугите на е-Влада во Република Македонија и Република Словенија“, Скопје, 2013.
 2. д-р Биљана Ангелова и д-р Климентина Попоска, „Влијание на финансиската криза врз нефункционалните кредити и задолженоста на компаниите и граѓаните во Република Македонија“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ –Скопје, 2014.
 3. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска и д-р Наташа Данилоска, „Можности за подобрување на ефикасноста во спроведувањето на инструментот за претпристапна помош во Република Македонија“Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ –Скопје, 2015.
 4. д-р Диана Бошковска и д-р Весна Георгиева-Свртинов: „Можности и перспективи за развој на Македонската берза на хартии од вредност во услови на криза од глобален и регионален карактер“, Економски институт – Скопје, 2016.
 5. д-р Биљана Ангелова и д-р Искра Станчева-Гигов „Оценување на бизнис циклусите во Република Македонија“,Економски институт – Скопје, 2016.
 6. д-р Верица Јанеска и д-р Александра Лозаноска „Особености на активното и неактивното помладо население во Република Македонија-посојни состојби и предизвици“ ,Економски институт – Скопје, 2016
 7. д-р Татјана Петковска-Мирчевска и д-р Зоран Јаневски „Примена на маркетинг концептот за малите претпријатија во Република Македонија-состојба и перспективи“ ,Економски институт – Скопје, 2016.
 8. д-р Неда Петроска-Ангеловска и д-р Марија Таковска„Причини за ниската акумулативна способност и ликвидност на претпријатијата од реалниот сектор во Република Македонија и можности за нивно подобрување“Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ –Скопје, 2016.
 9. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска и д-р Елизабета Џамбаска „Карактеристики на јавниот долг на Република Македнонија“,Економски институт – Скопје, 2017
 10. д-р Марија Таковска и д-р Неда Петроска-Ангеловска „Можности и перспективи за развој на алтернативните форми на туризам во Република Македонија“,Економски институт – Скопје, 2017.
 11. д-р Наташа Данилоска и д-р Катерина Хаџи-Наумова Михајловска „Унапредување на организациските структури и менаџмент практиките на деловните субјекти за органски земјоделски производи во Република Македонија“,Економски институт – Скопје, 2017.
 12. д-р Зоран Јаневски и д-р Владимир Петковски „Дигиталната економија во Република Македонија - предизвици и можности за нејзино унапредување“ , Економски институт – Скопје, 2017.  


Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online