Трет циклус студии – Докторски студии

Новиот модел на докторски студии на УКИМ, по примерот на развиените европски универзитети, е прв од ваков вид, не само во државата, туку и на Балканот. Концептот за организирање на докторските студии во Школа за докторски студии е една од основните карактеристики на интегративното дејствување на Универзитетот.

Економскиот институт учествува во реализацијата на заедничките студии од трет циклус, и тоа:

  1. Демографија - Економски факултет и Економски институт.
  2. Економски науки - Економски факултет и Економски институт.
  3. Организациски науки и управување (менаџмент) - Економски факултет, Економски институт и Институт за социолошки и политичко-правни истражувања.

Докторските студии траат три години, што изнесува 180 ЕКТС-кредити.

Студиските програми се состојат од:
1. обука за истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;
2. едукација, што изнесува 30 ЕКТС-кредити;
3. пријава, изработка и одбрана на докторската дисертација, што изнесува 120 ЕКТС-кредити.

Обуката за истражување опфаќа:

  • три предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување, што изнесува 12 ЕКТС-кредити (сите предмети од оваа група изнесуваат 4 кредити), и тоа: предметот научноистражувачка етика, еден предмет од групата предмети методологија на истражување и уште еден предмет од понудената листа на други предмети од обуката за истражување, која, по предлог на носителите на студиските програми, ја потврдува Универзитетскиот стручен совет за докторски студии;
  • докторски семинари, конференции и работилници од истражувачка практика, што изнесува 18 ЕКТС-кредити.

Едукацијата опфаќа предмети од полето, областа и од потесната област на истражување, што изнесува 30 ЕКТС-кредити.

Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус-докторски студии на студиските програми од Демографија, Економски науки и Организациски науки и управување (менаџмент), како и списокот на ментори за академската 2013/14 е објавен на страницата на Универзитетот www.ukim.edu.mk.

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online