Меѓународен маркетинг концепциски, стратегиски и акциони аспекти

megunaroden-marketing-golemaУчебникот под наслов: Меѓународен маркетинг- концепциски, стратегиски и акциони аспекти од авторите проф. д-р Татјана Петковска и проф. д-р Татјана Петковска Мирчевска е првенствено наменет за студентите на вториот циклус студии на насоките на кои се изучува оваа проблематика во Економскиот институт, како и за пошироката академска и стручна јавност во државата: студенти од други факултети и универзитети кои го изучуваат меѓународниот маркетинг, вработени и менаџери во странски и домашни компании, маркетинг-агенти, вработени во маркетинг-агенции и компании за истражување на пазар итн.

По својата структура, учебникот се состои од три тематски целини (делови), во кои се обработуваат концепциските, стратегиските и акционите аспекти на меѓународниот маркетинг. Секоја тематска целина претставува посебен дел, составен од поглавја кои се структуирани според тематската област. Во поглавјата се елаборираат различни аспекти од меѓународниот маркетинг и меѓународните маркетинг-стратегии во услови на интернационализација и глобализација, меѓународно окружување, меѓународно маркетинг-истражување и неговата улога во развојот на маркетинг-стратегиите, сегментација и таргетирање на меѓународниот пазар, креирање и имплементација на меѓународните маркетинг-активности и маркетинг-инструменти на глобалниот пазар. За подобро разбирање на тематските области, на крајот од секое поглавје се наведени куси примери од практиката на меѓународниот маркетинг, како и прашања кои се однесуваат на презентираната проблематика со кои студентите ги утврдуваат стекнатите сознанија согласно поставените цели на учењето.

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online