Акциите-инструмент на портфолио менаџментот

akciite-golemaУчебникот под наслов „Акциите-инструмент на портфолио менаџментот“ од авторот проф. д-р Диана Бошковска овозможува збогатувањето на литературата на македонски јазик од областа на портфолио менаџментот што е од особено значење со оглед на тоа дека финансиските вложувања на македонскиот пазар на капитал, како и нивната разработеност во домашната научна и стручна литература сè уште е на незадоволително ниво и во голема мера заостанува во споредба со развиениот свет.

Книгата гледано од концепциски и од аспект на нејзината содржина може да послужи како материјал за студентите во наставните програми од областа на финансискиот менаџмент. Со оглед на фактот дека управувањето со вложувањата во финансиски средства, а во тој контекст и управувањето со вложувањата во акции има големо значење и за корпоративните финансии и за работењето и развојот на фондовската индустрија, книгава може да биде корисна и за менаџментот на компаниите при донесувањето инвестициски одлуки и за портфолио-менаџерите на различните видови институционални инвеститори. Исто така, таа може да биде корисен материјал и за пошироката научна и стручна јавност и за сите што сакаат да ги продлабочат своите знаења од оваа област.

Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online