Акциите-инструмент на портфолио менаџментот

akciite-golemaУчебникот под наслов „Акциите-инструмент на портфолио менаџментот“ од авторот проф. д-р Диана Бошковска овозможува збогатувањето на литературата на македонски јазик од областа на портфолио менаџментот што е од особено значење со оглед на тоа дека финансиските вложувања на македонскиот пазар на капитал, како и нивната разработеност во домашната научна и стручна литература сè уште е на незадоволително ниво и во голема мера заостанува во споредба со развиениот свет.

Книгата гледано од концепциски и од аспект на нејзината содржина може да послужи како материјал за студентите во наставните програми од областа на финансискиот менаџмент. Со оглед на фактот дека управувањето со вложувањата во финансиски средства, а во тој контекст и управувањето со вложувањата во акции има големо значење и за корпоративните финансии и за работењето и развојот на фондовската индустрија, книгава може да биде корисна и за менаџментот на компаниите при донесувањето инвестициски одлуки и за портфолио-менаџерите на различните видови институционални инвеститори. Исто така, таа може да биде корисен материјал и за пошироката научна и стручна јавност и за сите што сакаат да ги продлабочат своите знаења од оваа област.

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online