за Институтот

Економскиот институт е основан од Владата на Народна Република Македонија, со уредба број 704 од 30 јуни 1952 година, како самостојна научно-истражувачка институција при Стопанскиот совет на Владата. Врз основа на одлуката на Советот на универзитетот “Св Кирил и Методиј” од Скопје, од први јануари 1966 година, Економскиот институт има статус на самостојна научно-истражувачка установа и рамноправна членка на Универзитетот.

Во својот повеќегодишен развој, Економскиот институт е поставен во функција на реализација на јавниот интерес на земјата, преку владини програми за развој на научно-истражувачката дејност, во делот на економијата.

Основна дејност на Економскиот институт претставува научно-истражувачката работа од областа на економските науки, образованието, оспособување и усовршување на научно-истражувачки кадри, создавање и развој на научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, како и други активности непосредно врзани со остварувањето на основната дејност. Во своето 55 годишно постоење, Економскиот институт се позиционира како значаен фактор на развојот на економската мисла во државата и нејзината имплементација во успешното разрешување на сите практични проблеми во оваа сфера.

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online