д-р Зоран Јаневски

Вонреден професор/Виш научен соработник
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


zoran-janevskiЗоран Јаневски е роден во Скопје во 1967 година. Во 1997 година дипломирал на Електротехничкиот факултет при Универзи¬тетот „Св. Кирил и Методиј”, на отсекот за електроника и телекомуникации на тема: „Бизнис реинженеринг”. Во 2008 година магистрира на Економскиот институт – Скопје на насоката Претприемништво на тема: „Електронската трговија: можности и перспективи за малите и средни претпријатија”. Во 2011 година докторира на Економскиот институт – Скопје на тема: „Електронската трговија и прет¬прием¬ништвото како фактори на конкурентност на претпријатијата”, со што се стекнува со научното звање доктор на економски науки.

Во периодот од 1990 до 2001 година бил ангажиран како тренинг и проект-менаџер во индустријата на информатички и комуникациски технологии (ИКТ). Од 2001 година, како независен консултант од областа на ИКТ бил активно вклучен во реализаци¬ја на проекти во приватниот и јавниот сектор во земјата и во странство. Во 2001 година бил ангажиран од белгиската компанија Business & Strategies in Europe, а потоа како бизнис-консултант за Националната банка на Грција. Во перидот до 2006 година дизајнирал и раководел проекти на УНДП, ОБСЕ, Европската агенција за реконструкција, повеќе министерства и Владата на Република Македонија.

Од јуни 2007 година е вработен во Економскиот институт во Скопје, а неговото сегашно звање е Вонреден професор/Виш научен соработник на област Организациони науки и управување (менаџмент), поле Претприем¬ништво.

Во текот на својот работен стаж, д-р Зоран Јаневски има остварено повеќе кратки студиски престои, и тоа на: eGovernance Academy во Талин, Естонија; УНДП - канцеларија во Киев, Украина; Универзитетот „Паисиј Хилендарски”, Пловдив, Бугарија, и други.

Учесник е на голем број научни собири и обуки од областа на Претприемништво и Електронски бизнис и има објавено повеќе научноистражувачки и стручни трудови во земјата и во странство на истите теми.

 

Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online