Организација

За остварување на своите активности, Економскиот институт е организиран во два сектора и тоа:

- Сектор за научно-истражувачка и образовна дејност и

- Сектор за општи и административни работи.

Орган на управување на Институтот е Советот на институтот. Со Институтот раководи директор, со надлежности утврдени во закон и со статут. Наставно-научниот колегиум е научно-стручно тело кое се занимава со работи поврзани со образовната дејност (постдипломските студии). За издавачката дејност се грижи Редакциски одбор на Институтот.

Организациска шема

sema-organizaciska-struktura-thumb

Order Cheap Inderal (Propranolol) Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online
Buy Cheap Propecia Online
Buy Cheap Fliban Online
Buy Cheap Viagra Professional Online
safest place to buy levitra online
viagra buy online india
prednisone online sales
where to buy generic cialis online safely
buy levitra ireland
where can i buy viagra in nz
buy prednisone online australia
buy viagra cialis or levitra
Buy Cheap Viagra Professional Online
Buy Cheap Cytotec Online
Buy Cheap Amoxil Online