Организација

За остварување на своите активности, Економскиот институт е организиран во два сектора и тоа:

- Сектор за научно-истражувачка и образовна дејност и

- Сектор за општи и административни работи.

Орган на управување на Институтот е Советот на институтот. Со Институтот раководи директор, со надлежности утврдени во закон и со статут. Наставно-научниот колегиум е научно-стручно тело кое се занимава со работи поврзани со образовната дејност (постдипломските студии). За издавачката дејност се грижи Редакциски одбор на Институтот.

Организациска шема

sema-organizaciska-struktura-thumb

Carryhealthy.comPharmshop.bizPharmausabuyonline.comIvantagehealth.netBestpillelement.winPharmapillsdiscount.comLifestore24x7.comPharmashopbiz.com
best place to buy generic levitra online
mens viagra online
prednisone cheap online
buy cialis online toronto
viagra cialis levitra online
viagra to buy online uk
buy prednisone overnight delivery
best place to buy generic cialis onlineviagra cialis levitra onlineviagra to buy online ukbuy prednisone overnight deliverybest place to buy generic cialis online