ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ ECONOMIC DEVELOPMENT- ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГОД.22 БР.1-2 (2020)

јули 29, 2020 нема коментари metodi Категории Новости

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.22 бр.1-2 (2020). Ова  е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот  одбор
е  составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од  економски и социјален развој, демографија, образование, корпоративно
управување, меѓународна економија, меѓународен менаџмент, корпорациски и јавни финансии, менаџмент во економијата и туризмот, аграрна политика и агро менаџмент, маркетинг и
маркетинг менаџмент, претприемнички менаџмнет и др.

Електронски пристап на веб страната на Економски институт-Скопје   www.ek-inst.ukim.edu.mk Списанието е апстрактирано/индексирано во : EBSCO Business Source Complete, EBSCO Discovery
Service (EDS) in   EBSCO Publishing Database, (Ipswich USA); CEEOL Central and Eastern European Online Library, (Frankfurt, Germany)