Конкурс за запишување студенти

август 30, 2018 нема коментари metodi Категории Новости

Во согласност со член 110 од Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-138/3, донесена на 224. седница одржана нa 29.1.2018
година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,
бр. 02-384/4, донесена на 226. седница одржана нa 15.3.2018 година, Одлуката на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-611, донесена
на 228. седница одржана нa 22.5.2018 година, Одлуката на Владата на Република Македонија
за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните
високообразовни установи бр. 44-4493/1 од 2.5.2018, (Сл. весник бр. 84 од 9.5.2018г.),
Одлуката на Владата на РМ за дополнување на Одлуката на Владата на Република
Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на
јавните високообразовни установи бр. 44-5168/1 од 15 мај 2018 година (Службен весник на
РМ бр. 93 од 21 мај 2018 г.) и Одлуката на Владата на РМ за изменување на Одлуката за
давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните
високообразовни установи бр. 44-7305/1 од 24 јули 2018 година (Службен весник на РМ бр.
142 од 31 јули 2018 г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува
К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година
(пречистен текст).

Прочитај повеќе…