Листа на изборни предмети на едногодишните студиски програми на Економски институт - Скопје

Финансиски менаџмент
Број ПредметиНаставнициЕКТС
1.Стратегии на ценипроф. д-р Татјана Петковкса Мирчевска
проф. д-р Биљана Ангелова
5
2.Финансирање на локалната самоуправапроф. д-р Биљана Ангелова
доц. д-р Владимир Петковски
5
3.Финансирање и управување со МСПпроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
4.Управување со средства и изворипроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
5.Проектен менаџментпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Марија Таковска
5
6.Комерцијално банкарствопроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
7.Јавни финансиипроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5
8.Инвестиционо банкарствопроф. д-р Диана Бошковска
проф. д-р Климентина Попоска
5
9.Инвестициона и портфолио анализапроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Диана Бошковска
5
10.Микрофинансирање во земјоделствотопроф. д-р Наташа Даниловска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова - Михајловска
5
11.Финансиска анализа и известувањепроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Весна Георгиева Свртинов
5
12.Методолоѓија на научноистражувачката работапроф. д-р Верица Јанеска
проф. д-р Марија Таковска
5
13.Финансиски пазари и институциипроф. д-р Весна Георгиева Свртинов
проф. д-р Ирина Мајовски
5
Претприемништво
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Креативност, иновативност и претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Зоран Јаневски
5
2.Електронски бизниспроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Зоран Јаневски
5
3.Економика на претпријатијатапроф. д-р Верица Јанеска
проф. д-р Марија Таковска
5
4.Претприемништво и трансфер на нови технологиипроф. д-р Неда Петровска Ангеловска
проф. д-р Диана Бошковска
5
5.Меѓународен бизнис и МСПпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Диана Бошковска
5
6.Бизнис планирањедоц. д-р Владимир Петковски
доц. д-р Александра Лозаноска
5
7.Семејни бизнисипроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
5
8.Корпоративно претприемништвопроф. д-р Ирина Мајовска
проф. д-р Елизабета Џамбаска
5
9.Започнување нов претприемнички потфатпроф. д-р Елена Давитковска
проф. д-р Катерина Хаџи Наумова - Михајловска
5
10.Претприемнички стратегии во јавниот секторпроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Елена Давитковска
5
11.Социјално претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
5
Агробизнис
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Меѓународна трговија со хранапроф. д-р Силана Мојсовска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
5
2.Управување со трошоци и ценовни политики во аграротпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
3.Квалитет и стандардизацијапроф. д-р Наташа Данилоска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
5
4.Менаџмент на човечки ресурси во аграротпроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Верица Јаневска
5
5.Претприемништво и стратегии за мал агробизниспроф. д-р Зоран Јаневски
проф. д-р Ирина Мајовски
5
6.Финансирање и инвестиции во аграротпроф. д-р Диана Бошковска
доц. д-р Владимир Петковски
5
7.Стратегии за рурален развојдоц. д-р Елизабета Џамбаска
доц. д-р Александра Лозаноска
5
8.Аграрна политикапроф. д-р Наташа Данилоска
проф. д-р Владимир Петковски
5
9.Агротуризампроф. д-р Марија Таковска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
5
10.Управување со ризици и осигурување во земјоделствотопроф. д-р Климентина Поповска
проф. д-р Елена Давиткоска
5
Меѓународен менаџмент
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Меѓународен финансиски менаџментпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
5
2.Глобална економијапроф. д-р Силвана Мојсовска
проф.д-р Марија Таковска
5
3.Водство и Организациско однесувањепроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
5
4.Меѓународни пазари на трудотпроф. д-р Верица Јаневска
доц. д-р Александра Лозановска
5
5.Деловна етика и КООпроф. д-р Наташа Данилоска
проф. д-р Елена Давитковска
5
6.Глобално претприемништвопроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Марија Таковска
5
7.Менаџмент на променипроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Зоран Јаневски
5
8.Бренд менаџментпроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска5
9.Eкономија за менаџеридоц. д-р Елизабета Џамбаска
доц. д-р Владимир Петковски
5
10.Бизнис логистикапроф. д-р Марија Таковска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
11.Меѓународно оданочувањепроф.д-р Снежана Костадиноска- Милошеска
доц. д-р Владимир Петковски
5
Меѓународна економија
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Инвестиции и трансфер на технологијапроф. д-р Верица Јанеска
проф. д-р Диана Бошковска
5
2.Меѓународно бизнис окружувањепроф. д-р Верица Јанеска
доц. д-р Александра Лозаноска
5
3.Меѓународен менаџментпроф д-р Васил Поповски
проф д-р Силвана Мојсовска
5
4.Економска дипломатијапроф. д-р Силвана Мојсовска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
5
5.Економија на европската интеграцијапроф. д-р Силвана Мојсовска
проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
5
6.Меѓународна конкурентностдоц. д-р Александра Лозаноска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5
7.Меѓународна антитрустова економијапроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
проф. д-р Елена Давитковска
5
8.Меѓународни маркетинг стратегиипроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска5
9.Дигитална економија и глобализацијапроф. д-р Зоран Јаневски
доц. д-р Владимир Петковски
5
10.Меѓународни финансиски пазари и институциипроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска5
Логистика на бизнисот
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Оперативен менаџментпроф. д-р Билјана Ангелова
проф. д-р Марија Ацковска
5
2.Управување со ризиципроф. д-р Неда Петроска- Ангеловска
проф. д-р Климентина Попоска
5
3.Корпоративни комуникациипроф. д-р Диана Бошковска
проф. д-р Наташа Данилоска
5
4.Логистика точно навреме
(Just in time логистика)
проф. д-р Марија Таковска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
5.Глобално бизнис опкружување и бизнис етикапроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5
6.Иновации и менаџмент со променипроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
5
7.Теорија на игри за претприемачи и менаџерипроф.д-р Зоран Јаневски
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5
8.Логистика и конкурентност на претпријатијатапроф. д-р Неда Петроска Ангеловска
доц. д-р Александра Лозаноска
5
9.Економија на јавен секторпроф. д-р Марија Ацковска
проф. д-р Елена Давитковска
5
10.Управување со квалитет во логистикатапроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
5
11.Реверсна логистикапроф. д-р Лидија Пулевска
доц.д-р Александра Лозаноска
5
Бизнис менаџмент
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Спојувања и преземањапроф. Биљана Ангелова
проф. д-р Диана Бошковска
5
2.Интегрирани маркетинг комуникациипроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
проф. д-р Зоран Јаневски
5
3.Корпоративно управувањепроф. д-р Васил Попоски
проф. д-р Ирина Мајовски
5
4.Управување со ресурсите во логистикатапроф. д-р Неда Петроска Ангеловска
проф. д-р Марија Таковска
5
5.Даноци и деловни стратегиипроф. д-р Снежана КостадиноскаМилошевска
проф. д-р Наташа Данилоска
5
6.Претприемништвопроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Зоран Јаневски
5
7.Менаџмент на ризиципроф. д-р Неда Петроска Ангелоска
проф. д-р Климентина Попоска
5
8.Право и политикапроф. д-р Каролина Ристова-Астеруд
проф. д-р Елена Давитковска
5
9.Зелена економијадоц. д-р Владимир Петковски
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
5
10.Бизнисот и јавниот сектордоц. д-р Александра Лозаноска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5
11.Девизен систем и девизно работењепроф. д-р Искра Станчева Гигов5
Менаџерска економија
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Економија на животна срединапроф. д-р Наташа Данилоска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
5
2.Економска регулацијапроф. д-р Снежана Костадиноска Милошеска
доц. д-р Елена Давитковска
5
3.Политика и стратегии за конкурентностдоц. д-р Елизабета Џамбаска
доц. д-р Aлександра Лозаноска
5
4.Меѓународен бизниспроф. д-р Силвана Мојсовска
проф. д-р Искра Станчева Гигов
5
5.Глобално бизнис опкружувањепроф. д-р Силвана Мојсовска
проф. д-р Весна Георгиева Свртинов
5
6.Менаџерски финансиипроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Весна Георгиева Свртинов
5
7.Економска политика во земјоделствотопроф. д-р Наташа Данилоска
доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска
5
8.Јавно приватно партнерстводоц. д-р Aлександра Лозаноска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
5
9.Дигитална економијапроф. д-р Зоран Јаневски
доц. д-р Владимир Петковски
5
10.Економија на микрофинансирањепроф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
5
11.Истражување на пазаротпроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
доц. д-р Искра Станчева Гигов
5
12.Теорија и политика на ценипроф. д-р Татјана Петковска Мирчевска
доц. д-р Владимир Петковски
5
13.Менаџмент на иновациипроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Ирина Мајовски
5
14.Деловна комуникацијапроф. д-р Марија Таковска
доц. д-р Зоран Јаневски
5
15.Менаџерско одлучувањепроф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Ирина Мајовски
5
16.Портфолио менаџментпроф. д-р Биљана Ангелова
проф. д-р Диана Бошковска
5

НАПОМЕНА: Студентот може да избере предмет од предметите на секоја студиска програма од наведената листа.