Кадар

Директор
Д-р Зоран Јаневски

Редовни професори/Научни советници

проф. д-р
Биљана Ангелова

проф. д-р
Верица Јанеска

проф. д-р
Татјана Петковска Мирчевска

проф. д-р
Силвана Мојсовска

проф. д-р
Наташа Данилоска

проф. д-р
Марија Tаковска

проф. д-р
Снежана Костадиноска-Милошеска

проф. д-р
Васил Поповски

проф. д-р
Климентина Попоска

проф. д-р
Диана Бошковска

Вонредни професори/Виши научни соработници

вондреден проф.
д-р Зоран Јаневски

вондреден проф.
д-р Елена Давитковска

вонреден проф.
д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска

вондреден проф.
д-р Ирина Пиперкова

вондреден проф.
д-р Неда Петроска – Ангеловска

вондреден проф.
д-р Искра Станчева-Гигов

вонреден проф.
д-р Александра Лозаноска

вондреден проф.
д-р Елизабета Џамбаска

Доценти/Научни соработници

доц. д-р Владимир Петковски

Останати во административен кадар

Анкица Петковска

Сретанка Ѓорѓиевска

Коста Јовчевски