Решенија за акредитација и решенија за почеток со работа на студиските програми

 1. Решение за акредитација на студиска програма Агробизнис втор циклус едногодишни студии (прегледај)

 2. Решение за акредитација на студиска програма Агробизнис втор циклус двегодишни студии (прегледај)

 3. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус едногодишни и двегодишни студии по Агробизнис (прегледај)


 1. Решение за акредитација на студиска програма Меѓународен менаџмент втор циклус едногодишни студии (прегледај)

 2. Решение за акредитација на студиска програма Меѓународен менаџмент втор циклус двегодишни студии (прегледај)

 3. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус двегодишни студии по Меѓународен менаџмент (прегледај)

 4. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус едногодишни студии по Меѓународен менаџмент (прегледај)


 1. Решение за акредитација на студиска програма Претприемништво втор циклус едногодишни студии (прегледај)

 2. Решение за акредитација на студиска програма Претприемништво втор циклус двегодишни студии (прегледај)

 3. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус едногодишни и двегодишни студии по Претприемништво (прегледај)


 1. Решение за акредитација на студиска програма Логистика на бизнисот втор циклус едногодишни студии (прегледај)

 2. Решение за акредитација на студиска програма Логистика на бизнисот втор циклус двегодишни студии (прегледај)

 3. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус едногодишни и двегодишни студии по Логистика на бизниот (прегледај)


 1. Решение за акредитација на студиска програма Бизнис менаџмент втор циклус едногодишни студии (прегледај)

 2. Решение за акредитација на студиска програма Бизнис менаџмент втор циклус двегодишни студии (прегледај)

 3. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус едногодишни и двегодишни студии по Бизнис менаџмент (прегледај)


 1. Решение за акредитација на студиска програма Меѓународна економија втор циклус едногодишни студии (прегледај)

 2. Решение за акредитација на студиска програма Меѓународна економија втор циклус двегодишни студии (прегледај)

 3. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус едногодишни и двегодишни студии по Меѓународна економија (прегледај)


 1. Решение за акредитација на студиска програма Финансиски менаџмент втор циклус едногодишни студии (прегледај)

 2. Решение за акредитација на студиска програма Финаниски менаџмент втор циклус двегодишни студии (прегледај)

 3. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус едногодишни и двегодишни студии по Финансиски менаџмент (прегледај)


 1. Решение за акредитација на студиска програма Менаџерска економија втор циклус едногодишни студии (прегледај)

 2. Решение за акредитација на студиска програма Менаџерска економија втор циклус двегодишни студии (прегледај)

 3. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус двегодишни студии по Менаџерска економија (прегледај)

 4. Решение за почеток со работа на студиска програма од втор циклус едногодишни студии по Менаџерска економија (прегледај)