СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

Финансиски менаџмент

Насоката Финансиски менаџмент е наменета за оние чија определба е менаџирање со комппании, сектори, административно раководење во јавниот сектор, работа во банки, финансиски сектори, финансиски консалтинг, инвестициски консалтинг и сл.

Меѓународна економија

Во рамките на студиската програма се изучуваат трговските режими и инструментите што се користат во националните трговски политики, како и особеностите на меѓународниот трговски систем.

Меѓународен менаџмент

Студиската програма обезбедува целокупна основа за разбирање на функционирањето на менаџментот, посебно на меѓународниот менаџмент, конекст на условите на работење на менаџерите.

Претприемништво

Претприемништвото е поврзано со современите научни сознанија, од кои треба да се развиваат нови, современи вештини и компетенции за создавање и развој на бизниси и унапредување на конкурентноста на националната економија.

Агробизнис

Програмата на агробизнисот ги нуди сите потребни знаења. Студентите од овој профил можат да се вработуваат и работат во подрачја на: организација на производство и преработка, владини агенции, маркетинг и дистрибуција на земјоделско-прехрамбени производи.

Бизнис менаџмент

Оваа програма овозможува запознавање со основите на корпоративното право, деловното право, правниот статус на субјектите, нивните органи, нивното влегување правниот промет, склучување договори и сл.

Логистика на бизнисот

Студиската програма опфаќа аспекти на: бизнис економијата, синџирите на снабдување и продажба, логистиката на меѓународниот бизнис, логистиката базирана на информациони технологии, осигурувањето, транспортот и шпедицијата.

Менаџерска економија

Оваа студиска програма е значајна за менаџерите да стекнат компетенции за да анализираат, планираат и да донесуваат одлуки за соодветен избор на ресурсите и како тие да се искоритуваат најефикасно (труд, капитал, земја и менаџерски капацитети).

Академски календар

Види го целиот календар

 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Почеток на учебната година и зимски семестар

 • 17 Сеп - 20 Мај Почеток на учебната 2018/2019 година и почеток на наставата
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Зимски семестар

 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3

Испитна сесија

 • 14 Јан - 15 Фев Прва испитна сесија
 • 01 Окт - 11 Јан Времетраење на зимски семестар
 • 14 Јан - 22 Јан ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР
 • 14 Јан - 22 Јан Пријавувањето на испити
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3

Летен семестар

 • 18 Фев - 31 Мај Времетраење на наставата во летниот семестар
 • 14 Јан - 15 Фев Прва испитна сесија
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

Испитна сесија

 • 21 Мај - 14 Јун Втора испитна сесија
 • 18 Фев - 31 Мај Времетраење на наставата во летниот семестар
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Испитна сесија

 • 03 Јун - 28 Јун Втора испитна сесија
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1

Испитна сесија

 • 26 Авг - 27 Сеп Испитна сесија
 • 29 Авг - 30 Авг Пријавување на испити
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Испитна сесија

 • 26 Авг - 27 Сеп Испитна сесија

Проекти

Во 65 годишниот период, во Економскиот институт се реализирани бројни  научни и апликативни истражувања кои го диференцираат како значајна и препознатлива институција за развој на научната  мисла  во  државата.  Преку  фундаментални, развојни и апликативни истражувања, Институтот  ја  развива научната дејност во областа на демографијата, економските и организациските науки. Во последните години, во доменот на научноистражувачката  и  издавачката  дејност,  Економскиот  институт  развива  успешна меѓународна  и  регионална  соработка  со  други  сродни  институти,  со  што  успешно  се позиционира како респектибилна научна институција на регионално ниво. Од  основањето,  па  до  денес,  во  Институтот  се  изработени  повеќе  од  500  проекти. Овде ќе бидат наброени само позначајните проекти кои се изработени од оснoвањето, па се до денес.

 

Библиотека и изданија на ЕИС

Соработници и меѓународна соработка

 

За Економскиот Институт

Економскиот институт е основан од Владата на Народна Република Македонија, со уредба број 704 од 30 јуни 1952 година, како самостојна научно-истражувачка институција при Стопанскиот совет на Владата. Врз основа на одлуката на Советот на универзитетот “Св Кирил и Методиј” од Скопје, од први јануари 1966 година, Економскиот институт има статус на самостојна научно-истражувачка установа и рамноправна членка на Универзитетот.

Во својот повеќегодишен развој, Економскиот институт е поставен во функција на реализација на јавниот интерес на земјата, преку владини програми за развој на научно-истражувачката дејност, во делот на економијата.

Основна дејност на Економскиот институт претставува научно-истражувачката работа од областа на економските науки, образованието, оспособување и усовршување на научно-истражувачки кадри, создавање и развој на научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, како и други активности непосредно врзани со остварувањето на основната дејност. Во своето постоење, Економскиот институт се позиционира како значаен фактор на развојот на економската мисла во државата и нејзината имплементација во успешното разрешување на сите практични проблеми во оваа сфера.

adultsearch.com

 

Во тек се уписите
за запишување студенти на втор циклус студии
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
во учебната 2020/2021 година